Adeverinta medicala pentru intrare in colectivitate - noua cerinta pentru anul scolar 2015-2016

 Pe langa emotiile noastre ca parinti si nerabdarea copiilor de a se revedea cu doamnele educatoare dar mai ales cu "copii mei de la gradi" cum spune kinderul din dotare, anul scolar 2015-2016 a venit cu o serie de modificari si in ceea ce priveste analizele ce trebuiau prezentate  la intrarea copilului in colectivitate.

In prezent, trebuie sa prezentam 3 documente emise de medicul de familie, respectiv:
  • adeverinta medicala, 
  • aviz epidemiologic
  • fisa de vaccinare


Adeverinţa medicală cuprinde date privind suferinţe patologice ale copilului care urmează să intre sau să reintre în colectivitate, printre care astm, otită, maladii congenitale de cord, probleme de învăţare /dezvoltare, diabet zaharat, leziuni ostoarticulare, convulsii, tulburări de vorbire, auz vedere, tuberculoză. De asemenea, vor fi trecute în adeverinţă informaţii privind alergii la medicamente, alimente sau altele, pe care le-ar putea avea copilul, şi ce medicamente sau vaccinuri a efectuat.

Totodată elevul va fi supus unui examen fizic, în care îi vor fi evaluate înălţimea, greutatea, indicele de masă corporală şi presiunea arterială (pentru copii peste trei ani).

Pentru anul 2015, documentele medicale necesare pentru înscrierea/ frecventarea fiecărui an de învăţământ al preşcolarilor şi elevilor vor fi depuse la sediul unităţilor de învăţământ până la data de 1 octombrie 2015.

În cazul în care medicul de familie consideră necesară realizarea unor analize, precum exudatul faringian sau coprocultură, întrucât suspectează o anumită boală, acesta va trimite copilul să facă analizele bacteorologice, după care va putea elibera avizul medical pentru intrarea în colectivitate.

El arăta că dintr-un vechi obicei, care datează de mulţi ani în urmă, multe unităţi de învăţământ mai solicită, obligatoriu, prezentarea acestor analize bacteriologice, însă ele nu sunt obligatorii pentru înscriere.

Intrucat si noi ne-am lovit de "problema" ca medicul de familie ne-a spus sa ducem formularele de la gradinita, iar personalul de la gradinita ne-a trimis la medicul de familie ca el trebuie sa le elibereze, le-am cautat pe sfantul Google si , redau mai jos atat Ordinul 1002 care reglementeaza noile modificari cat si modelele de adeverinte, poate va sunt de folos. 

MINISTERUL SÃNÃTÃŢII
Nr. 1.002 din 14 august 2015 
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETÃRII ŞTIINŢIFICE
Nr. 5.057 din 26 august 2015 
ORDIN
privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului şi al ministrului sãnãtãţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stãrii de sãnãtate a preşcolarilor şi elevilor din unitãţile de învãţãmânt de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţã sãnãtos "Vãzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.468 din 14 august 2015, întocmit de Direcţia generalã de asistenţã medicalã şi sãnãtate publicã din cadrul Ministerului Sãnãtãţii,
având în vedere prevederile art. 83 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
ţinând cont de prevederile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sãnãtãţii cãtre autoritãţile administraţiei publice locale, aprobatã prin Legea nr. 174/2011, cu modificãrile ulterioare,
luând în consideraţie prevederile Ordinului ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 653/2001 privind asistenţa medicalã a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 11 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 13 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetãrii ªtiinţifice,
ministrul sãnãtãţii şi ministrul educaţiei şi cercetãrii ştiinţifice emit prezentul ordin.


Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educaţiei, cercetãrii, tineretului şi sportului şi al ministrului sãnãtãţii nr. 5.298/1.668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stãrii de sãnãtate a preşcolarilor şi elevilor din unitãţile de învãţãmânt de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţã sãnãtos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 12 ianuarie 2012, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi completeazã dupã cum u rmeazã: 
1. La articolul 4, litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: 
"b) servicii de menţinere a stãrii de sãnãtate individuale şi colective, triaj epidemiologic, la intrarea şi revenirea în colectivitate dupã vacanţele şcolare, precum şi imunizãri în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii;". 
2. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I "Atribuţiile medicului şcolar/medicului, dupã caz", în cadrul titlului "Servicii de asigurare a unui mediu sãnãtos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Verificarea respectãrii reglementãrilor de sãnãtate publicã", dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins: 
"d) Raporteazã la Direcţia de sãnãtate publicã judeţeanã şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare, toate cazurile şi/sau focarele de boli transmisibile, efectueazã ancheta epidemiologicã în colectivitate sub îndrumarea direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti şi implementeazã mãsurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul Naţional de Sãnãtate Publicã." 
3. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I, în cadrul titlului "Servicii de menţinere a stãrii de sãnãtate individuale şi colective", coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Imunizãri" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: 
"a) Efectueazã triajul epidemiologic, la intrarea şi revenirea în colectivitate dupã vacanţele şcolare, precum şi realizarea de imunizãri în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin norme aprobate prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
b) Verificã antecedentele vaccinale ale copiilor la înscrierea în colectivitate şi pe întreg parcursul procesului de învãţãmânt, informeazã şi îndrumã pãrinţii/aparţinãtorii legali cãtre medicul de familie pentru efectuarea vaccinãrilor în cazul în care acestea nu au fost efectuate corespunzãtor vârstei, conform recomandãrilor prevãzute în Calendarul de vaccinãri, din cadrul Programului naţional de vaccinare derulat de Ministerul Sãnãtãţii.
c) Elibereazã, la cererea pãrinţilor sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fişa cu vaccinãrile efectuate pânã la data de 1 mai 2015 în unitatea de învãţãmânt, în vederea transmiterii cãtre medicul de familie a informaţiilor complete privind vaccinarea copiilor.
d) Organizeazã activitatea de vaccinare în situaţii epidemiologice speciale, respectând condiţiile de igienã şi de siguranţã.
e) Colaboreazã cu direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea aprovizionãrii cu vaccinurile necesare în situaţii epidemiologice speciale.
f) Se îngrijeşte de întocmirea corectã a evidenţelor necesare şi de raportarea activitãţilor de imunizare realizate în situaţii epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
g) Elibereazã pãrinţilor sau tutorilor legali instituiţi ai copiilor adeverinţe de vaccinare în cazul efectuãrii vaccinãrilor în situaţii epidemiologice speciale, în vederea transmiterii cãtre medicul de familie." 
4. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul I, în cadrul titlului "Servicii de promovare a unui stil de viaţã sãnãtos", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Educaţia pentru sãnãtate", la litera a), dupã punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix), cu urmãtorul cuprins: 
"(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare". 
5. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul II "Atribuţiile asistentului medical", în cadrul titlului "Servicii de asigurare a unui mediu sãnãtos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Identificarea şi managementul riscurilor pentru sãnãtatea colectivitãţii", litera j) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: 
"j) Întocmeşte zilnic în comunitatea de preşcolari şi elevi evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmãrind ca revenirea acestora în colectivitate sã fie condiţionatã de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absenţe ce depãşesc 3 zile." 
6. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul II, în cadrul titlului "Servicii de menţinere a stãrii de sãnãtate individuale şi colective", coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Imunizãri" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: 
"a) Efectueazã catagrafia copiilor eligibili pentru imunizãri în situaţii epidemiologice speciale.
b) Efectueazã, sub supravegherea medicului, imunizãrile în situaţii epidemiologice speciale.
c) Înregistreazã imunizãrile efectuate în situaţii epidemiologice speciale în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinãri.
d) Îndeplineşte mãsurile stabilite de medic pentru organizarea activitãţii de imunizare în situaţii epidemiologice speciale." 
7. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul V "Atribuţiile direcţiei de sãnãtate publicã judeţene/a municipiului Bucureşti", în cadrul titlului "Servicii de menţinere a stãrii de sãnãtate individuale şi colective", coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Imunizãri" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: 
"a) Asigurã, în situaţii epidemiologice speciale, vaccinurile necesare pentru imunizãrile realizate în cadrul unitãţilor de învãţãmânt.
b) Transportã vaccinurile la unitãţile de învãţãmânt respectând lanţul de frig, şi asigurã lanţul de frig pe perioada campaniei de vaccinare în situaţii epidemiologice specifice.
c) Primeşte raportãrile imunizãrilor.
d) Verificã modul de efectuare a imunizãrilor la nivelul unitãţilor de învãţãmânt." 
8. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul VII "Atribuţiile dirigintelui/profesorului pentru învãţãmânt primar şi preşcolar", în cadrul titlului "Servicii de promovare a unui stil de viaţã sãnãtos", în coloana "Atribuţii specifice" de la tipul de servicii "Educaţia pentru sãnãtate", la litera a), dupã punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix), cu urmãtorul cuprins: 
"(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare." 
9. În anexa nr. 1 la metodologie, la punctul VIII "Atribuţii specifice personalului didactic", în cadrul titlului "Servicii de promovare a unui stil de viaţã sãnãtos", în coloana "Atribuţii specifice personalului didactic" de la tipul de servicii "Educaţia pentru sãnãtate", la litera a), dupã punctul (viii) se introduce un nou punct, punctul (ix), cu urmãtorul cuprins: 
"(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare." 
10. În anexa nr. 3 la metodologie, punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: 
"    1. Documentele medicale necesare la înscrierea/ frecventarea/terminarea unui ciclu de învãţãmânt sunt: 
a) adeverinţã medicalã pentru înscrierea în colectivitate, conform anexei nr. 1, care face parte integrantã din prezenta anexã;
b) aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate, conform anexei nr. 2, care face parte integrantã din prezenta anexã." 
11. În anexa nr. 3 la metodologie, la punctul 2, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: 
"a) La înscrierea în fiecare ciclu de învãţãmânt - se elibereazã de cãtre medicul de familie sau de cãtre medicul colectivitãţii de la care provine copilul." 
12. La anexa nr. 3 la metodologie se introduc douã noi anexe, anexele nr. 1 şi 2, prevãzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantã din prezentul ordin. 
Art. II. - Pentru anul 2015 documentele medicale necesare pentru înscrierea/frecventarea fiecãrui ciclu de învãţãmânt al preşcolarilor şi elevilor sunt sau urmeazã sã fie depuse la sediul unitãţilor de învãţãmânt pânã la data de 1 octombrie 2015.

Art. III. - Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I."

SUMAR:
ANEXA Nr. 1 Adeverinţã medicalã pentru înscrierea în colectivitate 
ANEXA Nr. 2 Aviz epidemiologic pentru (re)intrare în colectivitate 

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la anexa nr. 3 la metodologie)
Unitatea sanitarã unde s-a efectuat evaluarea . . . . . . . . . . (denumirea, adresa, telefonul)

ADEVERINTÃ MEDICALÃ PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN COLECTIVITATE

    Numele şi prenumele: . . . . . . . . . ., sexul: . . . . . . . . . ., vârsta: . . . . . . . . . .
    Adresa (strada nr., oraşul, judeţul/sectorul): . . . . . . . . . .
    Instituţia la care doreşte sã se înscrie (şcoala, liceul, grãdiniţa, creşa): . . . . . . . . . .
    Numele şi prenumele pãrintelui/tutorelui legal instituit . . . . . . . . . .
    Telefonul de contact al pãrintelui/tutorelui legal instituit. . . . . . . . . .

    Antecedente patologice NU o DA o:
        - astm o
        - sindrom de hiperactivitate o
        - otitã medie cronicã /recurentã o
        - maladii congenitale de cord o
        - probleme de învãţare /dezvoltare o
        - diabet zaharat o
        - leziuni osteoarticulare o
        - convulsii o
        - tulburãri de vorbire o, auz o, vedere o
        - tuberculozã o
        - altele o: . . . . . . . . . .
 
Dacã aţi bifat cel puţin una dintre acestea, ataşaţi documente medicale relevante.

Alergii
NU o DA o:
    - medicamentoase: . . . . . . . . . .
    - alimentare: . . . . . . . . . .
    - altele: . . . . . . . . . .

Medicaţie pentru afecţiuni cronice
NU o DA o: (listaţi)
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

Vaccinãri (vezi aviz epidemiologic)

    Examen fizic
    Înãlţime . . . . . . . . . . cm; greutate . . . . . . . . . . kg; indice de masã corporalã . . . . . . . . . . kg/m2
    Presiunea arterialã (pentru copii peste 3 ani) . . . . . . . . . .

    Examen fizic general (normal o/anormal o)
 
ORL. . . . . . . . . .
 
 Dentiţie normalã
DA o NU o: . . . . . . . . . .

Extremitate cefalicã - regiune cervicalã:
. . . . . . . . . .
    Ganglioni limfatici normali
DA o NU o: . . . . . . . . . .
    Pulmonar normal
DA o NU o: . . . . . . . . . .
    Cardiovascular norma
DA o NU o: . . . . . . . . . .
    Abdominal normal
DA o NU o: . . . . . . . . . .
    Genitourinar normal
DA o NU o: . . . . . . . . . .
    Extremitãţi normale
DA o NU o: . . . . . . . . . .
    Tegumente normale
DA o NU o: . . . . . . . . . .
    Dezvoltare psihologicã normalã
DA o NU o: . . . . . . . . . .
    Limbaj normal
DA o NU o: . . . . . . . . . .
    Comportament normal
DA o NU o: . . . . . . . . . .

    Dezvoltare (copii preşcolari)
    În limite normale DA o NU o: . . . . . . . . . .
    Dacã aţi bifat NU, precizaţi tipul de afectare:
- cognitivã . . . . . . . . . .
- comunicare/limbaj . . . . . . . . . .
- emoţionalã/socialã . . . . . . . . . .
- adaptare . . . . . . . . . .
- motricitate . . . . . . . . . .
    Auz
    - Audiometrie (dupã caz)
        normal o
        anormal o: . . . . . . . . . .
        . . . . . . . . . .
        . . . . . . . . . .
        . . . . . . . . . .
Vizual
- Acuitate vizualã
    normalã DA o
                 NU o: . . . . . . . . . .
Ochi stâng: . . . . . . . . . .
Ochi drept: . . . . . . . . . .
- Corecţie cu lentile    NU o DA o
- Strabism                  NU o DA o

    Recomandãri
    Activitate fizicã normalã o DA o NU restricţii (dupã caz): . . . . . . . . . .
    Alimentaţie diversificatã o DA o NU restricţii: . . . . . . . . . .
    Reevaluarea este necesarã:
- NU o DA o pentru . . . . . . . . . . data programatã_ _/_ _/_ _
    Evaluãri suplimentare NU o DA o care . . . . . . . . . .
    Necesitatea unui sistem special de educaţie o        Altele . . . . . . . . . .
    Rezultatul evaluãrii
    Copil apt o/inapt o pentru intrarea în colectivitate
    Observaţii . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
Data examinãrii
. . . . . . . . . .
Semnãtura medicului, gradul profesional şi parafa
. . . . . . . . . .

NOTE:
1. Evaluarea se realizeazã pe baza examinãrii clinice şi a antecedentelor personale existente la fişa medicalã a copilului.
2. Investigaţii clinice şi paraclinice suplimentare vor fi solicitate de cãtre medicul de familie doar în cazul existenţei semnelor şi simptomelor specifice de boalã acutã/cronicã/infecţioasã.
3. Adeverinţa medicalã poate fi eliberatã de medicul de familie la efectuarea examenelor anuale de bilanţ ale preşcolarilor şi elevilor, eliberarea acesteia reprezentând activitate de suport, conform prevederilor Ordinului ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotãrârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului - cadru care reglementeazã condiţiile acordãrii asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate pentru anii 2014 - 2015, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la anexa nr. 3 la metodologie) 
- faţã - 

Judeţul . . . . . . . . . .
Localitatea . . . . . . . . . .
Unitatea sanitarã . . . . . . . . . .
Codul numeric personal

 AVIZ EPIDEMIOLOGIC PENTRU (RE)INTRARE ÎN COLECTIVITATE
anul . . . . . . . . . .                luna . . . . . . . . . .                ziua . . . . . . . . . .
 
Numele . . . . . . . . . .        Prenumele . . . . . . . . . .
    Prenumele tatãlui . . . . . . . . . .
    Data naşterii: anul . . . . . . . . . .        luna . . . . . . . . . .        ziua . . . . . . . . . .
    Domiciliul: localitatea . . . . . . . . . .        str. . . . . . . . . . .
    nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . . sectorul/judeţul . . . . . . . . . .
    ARE o/NU ARE o semne şi simptome sugestive de boalã transmisibilã: . . . . . . . . . .
    S-a eliberat prezenta pentru: . . . . . . . . . .
    A se vedea situaţia vaccinãrilor pe verso.
Semnãtura şi parafa medicului,
- verso -
Unitatea sanitarã . . . . . . . . . . (denumirea, adresa, telefonul, fax)


FISA DE VACCINÃRI
    Numele şi prenumele: . . . . . . . . . .
    Sexul: . . . . . . . . . . Vârsta: . . . . . . . . . .
    Adresa (strada nr., oraşul, judeţul/sectorul) . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    Instituţia la care doreşte sã se înscrie (şcoala, liceul, grãdiniţa, creşa): . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . .
    Numele şi prenumele pãrintelui: . . . . . . . . . .
    Telefoanele de contact ale pãrintelui: . . . . . . . . . .
    Vaccinãri
- numãrul carnetului de vaccinãri al copilului . . . . . . . . . .
a) vaccinãri conform Programului naţional de vaccinare

*hepatita B
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _

BCG
_ _/_ _/_ _

*DTP
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _


*Hib
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _

*Polio
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _

ROR
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _


* Se menţioneazã toate antigenele administrate, indiferent de tipul de vaccin utilizat (mono-, tetra-, penta- sau hexavalente).

b) vaccinãri opţionale

gripal
_ _/_ _/_ _

pneumococic
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _

rotavirus
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _


varicela
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _


HPV
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _


Hepatita A
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _


Altele, specificaţi
__ ____ ___ ___
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _
_ _/_ _/_ _

Data
. . . . . . . . . .
Eliberatã de . . . . . . . . . . (numele, prenumele, parafa şi semnãtura)


1) Însoţeşte avizul epidemiologic la înscrierea preşcolarilor şi elevilor în unitatea de învãţãmânt.

Comentarii

irina andreea a spus…
eu stiam ca la grupa mica se mai cere aviz cu vaccinari si analize
pt noi al grupa mijlocie doar aviz de intrare in colectivitate de la dr de familie ne-a trebuit!
am scapat de bataia de cap a analizelor
te pup!!
Monica Horoiu a spus…
Buna,
La noi ne-a cerut si adeverinta si aviz iar acum suntem intr o dilema ca dr de familie spune ca se elibereaza doar pe fiecare ciclu primar , nu in fiecare an.
Analize nu ne-a cerut nici noua.

Pupici.
irina andreea a spus…
pai adeverinta aia cred ca nu se mai cere
ca banuiesc ca ar trebui sa fie la fel la orice gradinita!!iontereseaza-te cel mai bine la inspectorat!! ei trebuie sa stie daca e obligatoriu sau nu
Anonim a spus…
Pana la urma cine elibereaza adeverinta?
Monica Horoiu a spus…
Medicul de familie.

Postări populare de pe acest blog

Coniac de cafea (de casa)

Cascaval de casa, dupa reteta mamei, sub supravegherea mamei

Muschiulet de porc impletit